s3
s2
میونل

فروشگاه لوازم مصرفی

دستمال های تنظیف
Wipes

Premio3030
N1-109
N1-112
K2-212
K4-209
K2-109

دستمال های تی
MOPs

P40
Z40
ML40

ماسک
Masks

ماسک(Masks)

دستکش
Gloves

دستکش(Gloves)

تجهیزات

برای کنترل تمیزی در اتاق های تمیز مطابق با استانداردها نیاز به تجهیزات با کیفیت و تاثیر گذاری بالا همچنین استفاده آسان می باشد، لذا انتخاب صحیح تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش، تجهیزات با بالاترین سطح کیفیت و مطابق با استانداردها را ارائه می دهیم.

تجهیزات مصرفی لباس مخصوص
Garment

دستگاه ها دستگاه شمارش ذرات
Particle Counter

شمارنده ذرات آئروسل با شمارش و اندازه گیری ذرات موجود در هوا ، کیفیت هوا را تعیین می کند و عمدتاً در اتاق تمیز کاربرد دارند، از شمارنده ذرات آئروسل برای آزمایش و طبقه بندی اتاق تمیز استفاده می شود تا از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل شود.