تست های معتبرسازی

این تست زمانی انجام خواهد شد که یک اتاق تمیز ساخته شده است و به کارفرما تحویل می شود یا هنگامی که یک اتاق تمیز موجود پس از تعطیل شدن دوباره راه اندازی می شود.

تست اولیه نشان می دهد که اتاق تمیز به درستی کار می کند بطوریکه با استانداردهای آلودگی که بر اساس آنها طراحی شده است ، مطابقت دارد. این استانداردها در ISO14644-1  تعریف شده است. دلیل ثانویه این تست ، عملکرد اولیه اتاق را تعیین می کند که به عنوان یک "نشانه " در نظر گرفته می شود. به این ترتیب زمانی که اتاق تمیز در آینده به صورت دائم  بررسی می شود یا زمانی که با یک مشکل وجود آلودگی مواجه شود، انحراف از شرایط اولیه و دلایل ممکن برای آلودگی مشخص می شوند.

دلیل نهایی و غیر مستقیم برای انجام آزمایش اولیه یک اتاق تمیز، آشنا سازی و آموزش کارکنانی است که اتاق را نظارت و کنترل می کنند.

این امر ممکن است مهمترین و شاید تنها فرصت آنها باشد که بتوانند با چگونگی عملکرد اتاق تمیز خود آشنا شوند  و همچنین روش های مورد استفاده برای تست و اطمینان از اینکه اتاق تمیز به درستی عمل می کند را یاد گیرند.

 

هنگامی که اتاق تمیز بر طبق استاندارد Cleanroom ISO 14644-1 طراحی شده باشد، لازم است به طور منظم اتاق را در فواصل زمانی تعیین شده توسط ISO 14644-2 بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که اتاق همچنان با استاندارد مطابقت داشته باشد.

 

 انواع تست های اتاق تمیز شامل :

 

 (FAT) Factory Acceptance Test

این تست برای اطمینان از اینکه تجهیزات مطابق با الزامات مشخص شده در مشخصات مورد نیاز کاربر یا الزامات عملکردی است انجام می شود. FATs در نقطه پیاده سازی انجام می شود. بسیاری از شرکت ها اجازه ارسال کالا بدون انجام تست FAT را نمی دهند و برخی از پرداخت های قراردادی بستگی به ماده مورد نظر FAT دارد.

 

User Acceptance Test (UAT) or Site Acceptance Test (SAT)

این تست برای اطمینان از اینکه آیتم ها مطابق با مشخصات مورد نیاز کابر یا الزامات عملکردی است، انجام می شود. هنگامی که یک مورد UAT / SAT عبور می کند، برای استفاده آماد ه است، مگر اینکه توافقنامه های قراردادی دیگری بین کاربر و فروشنده ایجاد شود.

 

 

 

 

سه حالت اشغال به شرح زیر تعریف می شوند :

As built

اتاق تمیز در شرایطی است که نصب  کامل شده است و تمامی سرویس ها متصل هستند ، اما بدون تجهیزات تولید، مواد یا حضور پرسنل اتاق تمیز می باشد.

 

At rest

اتاق تمیز در شرایطی است که نصب و راه اندازی کامل شده است ، تجهیزات نصب شده و عملیات به نحوی که توسط مشتری و تامین کننده توافق شده انجام شده است،  اما بدون حضور پرسنل اتاق تمیز می باشد.

 

In Operation

اتاق تمیز به نحوی مشخص ، با تعداد پرسنل مشخص و به صورتی که قبلاً توافق گردیده است ، در حال کار می باشد.